شبکه خدمات

تخم مرغ بسته بندی

تخم مرغ بسته بندی در بسته های 30،20،15،9،6 عددی

تخم مرغ بسته بندی

تخم مرغ بسته بندی در بسته های 30،20،15،9،6 عددی

تخم مرغ کارتنی

تخم مرغ کارتنی در وزن های 13،12.5،12،11.5،11،10.5،10 کیلوگرم

تخم مرغ کارتنی

تخم مرغ کارتنی در وزن های 13،12.5،12،11.5،11،10.5،10 کیلوگرم

جوجه یکروزه گوشتی

تامین کننده جوجه یکروزه گوشتی نژادهای راس، آربوراکرز و آرین

جوجه یکروزه گوشتی

تامین کننده جوجه یکروزه گوشتی نژادهای راس، آربوراکرز و آرین

جوجه یکروزه تخمگذار

تولید جوجه یکروزه تخمگذار نژاد بونز در واحدهای شرکت سیمرغ

جوجه یکروزه تخمگذار

تولید جوجه یکروزه تخمگذار نژاد بونز در واحدهای شرکت سیمرغ

پولت تخمگذار

پرورش پولت در واحدهای خراسان، اصفهان، یزد، زیاران و بوئین زهرا

پولت تخمگذار

پرورش پولت در واحدهای خراسان، اصفهان، یزد، زیاران و بوئین زهرا

جوجه یکروزه مادر تخمگذار

جوجه مادر تخمگذار تولید شده از اجداد در واحد لالجین همدان

جوجه یکروزه مادر تخمگذار

جوجه مادر تخمگذار تولید شده از اجداد در واحد لالجین همدان
بارگذاری بیشتر
سبد خرید