تیم مدیریت

مدیران ارشد شرکت سیمرغ

علی تقوی فر

مدیر عامل سیمرغ

علی تقوی فر

مدیر عامل سیمرغ